محصولات - دندان مصنوعی

IMAGE
apple
شنبه, 07 دی 1392
4 layer + 5 cook +30 % coposite + 20 isosit +   10% glanz material + 40 % PMMA ادامه مطلب...
IMAGE
B.STAR NANO BASE
شنبه, 07 دی 1392
      3 layer +4 cook + 40% NANO  Base  MATERIAL + 20% THF  MMA + 5% Ray sorb + 35%  PMMA  Nano Grade ادامه مطلب...
IMAGE
B.Star nano composite
شنبه, 07 دی 1392
      B.STAR  NANO COMPOSIT 4 layer + 5 cook + 35% NANO COMPOSIT MATERIAL + 20% THF  MMA + 5% Ray sorb MATERIAL + 40%  PMMA Nano Grade             ادامه مطلب...
IMAGE
B.Star nano glass
شنبه, 07 دی 1392
    B.Star nano glass ادامه مطلب...
IMAGE
BERELIAN
شنبه, 07 دی 1392
    2layer +3 cook +10 % coposite + 15 isosit + 75 % PMMA ادامه مطلب...
IMAGE
GLAMOUR
شنبه, 07 دی 1392
  4 layer +5 cook +25 % coposite +25 isosit + 50 % PMMA ادامه مطلب...
IMAGE
marjan NEW
شنبه, 07 دی 1392
 2 layer + 3 cook +13%  cross linker + 10%  Isosit+77 %  PMMA ادامه مطلب...
IMAGE
President
شنبه, 07 دی 1392
      president Nano Composite Materials5 Layers 6 Cook Materials from GRERMANY MADE in IDM ادامه مطلب...
IMAGE
SUPER BERELIAN
شنبه, 07 دی 1392
  3layer +4 cook +13 % coposite + 15 isosit + 72  % PMMA ادامه مطلب...
IMAGE
super newclar
شنبه, 07 دی 1392
  2layer + 3 cook +7% cross linker  + 93% PMMA ادامه مطلب...
IMAGE
yaghoot
شنبه, 07 دی 1392
    YAGHOOT 3 layer +4 cook +25 % coposite +20 isosit + 55 % PMMA ادامه مطلب...
رفتن به ابتدای صفحه